Voltas 1.5 Ton 3 Star Split AC (Copper, 183 EZA, White)