Atoz prime Nordic Sticker CC2640 Ibeacon Bluetooth Beacon with Long Range (White)