eCraftIndia Antique White Metal Photo Frame (9.5 x 0.5 x 10 inches)