Dharmayoddha Kalki: Avatar of Vishnu (Book 1) (Paperback)